pomaturitná forma štúdia určená pre absolventov stredných škôl
študijný odbor
2563 Q - počítačové systémy
bg_header_slide_02_phone.png
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B ukončené absolventskou skúškou
trojročné denné štúdium
Garantované pracovné
miesto v spoločnosti
GlobalLogic s.r.o.
po úspešnom absolvovaní štúdia.

Základom vzdelávacieho programu IT Akadémie SOVY je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku, osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi.

Vzdelávanie bude interaktívne a bude prebiehať v učebniach, kde bude mať každý žiak k dispozícií vlastný počítač a praktická časť na reálnych projektoch firmy GlobalLogic.

Novovytvorené a inovované učebné materiály budú pre žiakov dostupné v digitálnej podobe, čím sa zabezpečí nielen ich výborná dostupnosť pre súčasných, ale aj pre všetkých budúcich žiakov.

1. ročník

100% štúdium

 • 1. ročník Vám umožní pretaviť Vaše logické myslenie do napísania zmysluplného zdrojového kódu.
 • Naučíte sa analyzovať problém pomocou modelovacích nástrojov, získate základy teórie programovania.
 • Zistíte, ako sa robia webové stránky, na akých princípoch funguje internet.
 • Uvidíte ako funguje tímová práca na softvérovom diele a aké nástroje sa používajú na jej podporu.
 • Základom vzdelávania v prvom ročníku sú predmety: Programovanie – 10hodín/týždeň, Webové technológie – 5hodín/týždeň, Anglický jazyk – 5hodín/týždeň
 • Naučíte sa ako matematicky analyzovať počítačové algoritmy, 1. ročník z Vás urobí začínajúceho programátora a pripraví na ďalšie štúdium cez reálne projekty zadávané priamo pracovníkmi firmy GlobaLogic.
 • Zdokonalíte svoju technickú angličtinu, písomný styk.

2. ročník

60% štúdium, 40% prax

 • 2. ročník Vám ukáže, čo to znamená práca softvérového vývojára, a naučí Vás ďalšie pokročilejšie koncepty.
 • Začnete rozmýšľať, v ktorej z oblastí softvérového vývoja sa budete neskôr venovať cez projekty, ktoré budete riešiť v malých tímoch. Ťažisko tvoria predmety: Programovanie – 12hodín/týždeň, Webové aplikácie – 8hodín/týždeň, Operačný systém Android – 6hodín/týždeň, Anglický jazyk – 5hodín/týždeň.
 • Druhý ročník bude zameraný aj na teóriu, ale predmety už budú vyučované formou seminárnych prác, výstupy budete odovzdávať v angličtine.
 • Teoretické vyučovanie v škole trvá 6 mesiacov od 1.3. začína súvislá prax v IT firme GlobalLogic.
 • Počas praxe v spoločnosti GlobalLogic a budete si môcť v praxi vyskúšať prácu na skutočných softvérových projektoch pre skutočných zákazníkov.
 • Využijete všetko, čo ste sa doteraz naučili na teoretickom vyučovaní.
 • Uvidíte, ako funguje veľký zmiešaný tím expertov.
 • Zistíte, funguje testing, ako programovať mobilné aplikácie v systéme Android, a ako fungujú databázové systémy.

3. ročník

100% prax

 • 3. ročník zdokonalí Vašu schopnosť programovať a hlbšie vniknete do problematiky práce v reálnom živote IT firmy.
 • Dostanete možnosť podieľať sa na vývoji úplne nových produktov a technológií.
 • Zároveň sa definitívne rozhodnete, ako sa budete profilovať a v akom tíme začnete svoje nové zamestnanie v GlobalLogic.
 • Zistíte rozdiely medzi najpoužívanejšími programovacími jazykmi a štúdium podporí Vašu profiláciu na niektorý z nich.
 • Všetky svoje výstupy budete objasňovať svojim kolegom a tak sa pripravovať na Vaše budúce zamestnanie.

Súkromná stredná odborná škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR a následne  vystavením  zriaďovacej listiny. Zriaďovateľom školy je súkromná osoba - RNDr. Dušan Bosák, ktorý je zriaďovateľom súkromného gymnázia na Dneperskej ulici v Košiciach, ktoré funguje už 20 rokov. Škola bola zapísaná do siete škôl a školských zariadení 1.9.2012. Kód a názov študijného odboru: 2563 Q - Počítačové systémy. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl. Dĺžka štúdia je tri roky a forma štúdia denná. Stupeň získaného vzdelania: Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B ukončené absolventskou skúškou.

foto školy
foto školy

Spoločnosť GlobalLogic patrí k lídrom v oblasti softvérového výskumu a vývoja, správy systémov a poskytuje služby týkajúce sa inovácií produktového inžinierstva, "content" manažmentu prostredníctvom svojich vývojových a dizajnových centier v rámci Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, Argentíny, Slovenska, Ukrajiny, Izraelu, Indie a Číny. Zo svojej centrály v spojených štátoch riadi spoločnosť dizajnové a inžinierske centrá po celom svete. Ročne dodáva viac než 1 500 projektov, pričom ročný obrat firmy dosahuje približne 250 mil. USD.

Firma GlobalLogic Slovakia v Košiciach spolupracuje s viacerými medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sú špičkou v svojej oblasti. Väčšina z nich sídli v USA, hlavne v Silicon Valley. Košický tím sa nepodieľa len na programovaní a testovaní SW produktov, ale do veľkej miery prispieva už v prvotných fázach projektu - „kreslí“ dizajn produktov, robí výskum, navrhuje architektúru riešení, vyberá technológie, pripravuje prototypy a pod. Vývoj softvéru pre medicínske zariadenia, ktoré zachraňujú ľudské životy, zastáva významné miesto v portfóliu firmy. Atraktívne sú taktiež projekty, ktoré zvyšujú pohodlie ľudí. Medzi ne patrí projekt televízie budúcnosti, kde si používatelia môžu vytvárať vlastné televízne a filmové kanály a pozerať ich na rôznych aj mobilných zariadeniach. Jeden z rozsiahlejších projektov má ušľachtilé poslanie, a to uľahčiť komunikáciu medzi staršími ľuďmi či starých rodičov so svojimi blízkymi. GlobalLogic tím vyvíja mobilnú aplikáciu pre tablety, ktorá  na rozdiel od bežne používaných a známych komunikačných programov, prvýkrát predstavuje a integruje viacero nových funkcionalít typu zdieľania obrazoviek, obrázkov, nahrávania videohovorov, hrania hier a čítanie digitálnych kníh do jednej veľkej a ľahko ovládateľnej aplikácie.

Uchádzač musí mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, zaslať poštou alebo mailom prihlášku na štúdium, dodať lekárske potvrdenie o spôsobilosti študenta pre štúdium na tlačive prihlášky alebo zvlášť do 10 dní od nástupu na školu a informovaný súhlas SSOŠ so spracovaním údajom po prijatí na strednú školu. Ďalej uchádzač o štúdium by mal vedieť dokázať navrhnúť algoritmy na riešenie jednoduchších problémov. Musí vedieť ovládať počítač, poznať kancelárske balíky, vedieť pracovať s anglickým textom. Výhodou je znalosť vývojových diagramov, výrazovej logiky, či algoritmizácie.

Prihlásenie je možné na tejto stránke. Na prihlásenie je potrebné stiahnuť si prihlášku a informovaný súhlas, vyplniť ich a zaslať poštou.

Výuka bude prebiehať v špecializovaných učebniach odbornej školy. Učebňa je pripravená tak, aby každý žiak pracoval samostatnej na PC. Trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a dataprojektorom.

Uvedomujeme si dôležitosť znalostí, rovnako nemenej dôležité je vedieť znalosti aj odovzdať. Predmety budú garantované existujúcimi učiteľmi na škole a školiteľmi priamo zo spoločnosti GlobalLogic, ktorí zabezpečia plynulý prechod od teoretického vyučovania k súvislej odbornej praxi.

Študijný program je vypracovaný v súlade so štandardami Ministerstvom školstva. Obsah vzdelávania vychádza z potrieb IT firmy na pozíciu „programátor – vývojar“. Základom bude zvládnuť programovacie techniky, algoritmizáciu, objektové programovanie, webaplikácie, testing.

Veľký dôraz sa bude klásť na objektovo orientované programovanie. Hlavne Java a C++ / C#. Počas riešenia úloh a zadaní sa však študenti dostanú šancu zoznámiť aj s ďalšími, ako napr Android.

Študenti budú vedení k tomu, aby si osvojili prácu aj v anglickom jazyku. Máme veľa príkladov z praxe, že sa to dá zvládnuť.

Študijné programy sú prispôsobené potrebám praxe. Mimokošickí študenti dostanú finančný príspevok na ubytovanie. Študenti ďalej majú možnosť dostávať sociálne štipendium od MŠ SR až vo výške 45Eur/mesiac. Budeme sa snažiť podporovať študentov, aby sa už počas praxe v druhom vedeli zaradiť do projektov a byť platnými členmi tímov. Podľa ich schopností im budú ponúknuté pozície na čiastočný, alebo plný úväzok.

Štúdium je zadarmo a nevyžaduje žiadne poplatky školného.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa 19.júna 2019 (utorok) o 8:30 CET v priestoroch firmy GlobalLogic Slovakia na Štúrovej ulici č. 27 v Košiciach. Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť mailom alebo poštou na adresu školy do 31.5.2019. Na prijímacie pohovory budete pozvaní poštou.

Prajeme veľa šťastia a tešíme sa na stretnutie!

Do tejto iniciatívy ideme s úmyslom ponúknuť možnosť pripraviť sa uchádzačom na prax. Študentom dokonca vieme ponúknuť aj pracovnú zmluvu ešte počas štúdia, ale nebudeme nikoho viazať. Máme ambíciu byť najlepší zamestnávateľ v IT v tomto regióne. Veríme, že to, čo študenti uvidia počas praxe, im dá dôvod si to myslieť. Ak však pôjdu iným smerom, nebudeme im v tom brániť.

Adresy
GlobalLogic
Štúrova 27
040 01 Košice

Súkromná stredná odborná škola
Dneperská 1
040 12 Košice - Nad Jazerom

Hotline
GlobalLogic
E-mail: info@akademiasovy.sk

Súkromná stredná odborná škola
Telefón: +421 905 654 490