pomaturitná forma štúdia určená pre absolventov stredných škôl
študijný odbor
2563 Q - počítačové systémy
bg_header_slide_02_phone.png
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B ukončené absolventskou skúškou
trojročné denné štúdium
Garantované pracovné
miesto v spoločnosti
GlobalLogic s.r.o.
po úspešnom absolvovaní štúdia.

Základom vzdelávacieho programu IT Akadémie SOVY je poskytnúť každému žiakovi možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom rozvoja komunikácie v anglickom jazyku, osvojením si odborných vedomostí a schopností z oblasti IT a tímovej práce - dôležitého predpokladu uplatnenia sa v praxi.

Vzdelávanie bude interaktívne a bude prebiehať v učebniach, kde bude mať každý žiak k dispozícií vlastný počítač a praktická časť na reálnych projektoch firmy GlobalLogic.

Novovytvorené a inovované učebné materiály budú pre žiakov dostupné v digitálnej podobe, čím sa zabezpečí nielen ich výborná dostupnosť pre súčasných, ale aj pre všetkých budúcich žiakov.

1. ročník

100% štúdium

 • 1. ročník Vám umožní pretaviť Vaše logické myslenie do napísania zmysluplného zdrojového kódu.
 • Naučíte sa analyzovať problém pomocou modelovacích nástrojov, získate základy teórie programovania.
 • Zistíte, ako sa robia webové stránky, na akých princípoch funguje internet.
 • Uvidíte ako funguje tímová práca na softvérovom diele a aké nástroje sa používajú na jej podporu.
 • Základom vzdelávania v prvom ročníku sú predmety: Programovanie – 10hodín/týždeň, Webové technológie – 5hodín/týždeň, Anglický jazyk – 5hodín/týždeň
 • Naučíte sa ako matematicky analyzovať počítačové algoritmy, 1. ročník z Vás urobí začínajúceho programátora a pripraví na ďalšie štúdium cez reálne projekty zadávané priamo pracovníkmi firmy GlobaLogic.
 • Zdokonalíte svoju technickú angličtinu, písomný styk.

2. ročník

60% štúdium, 40% prax

 • 2. ročník Vám ukáže, čo to znamená práca softvérového vývojára, a naučí Vás ďalšie pokročilejšie koncepty.
 • Začnete rozmýšľať, v ktorej z oblastí softvérového vývoja sa budete neskôr venovať cez projekty, ktoré budete riešiť v malých tímoch. Ťažisko tvoria predmety: Programovanie – 12hodín/týždeň, Webové aplikácie – 8hodín/týždeň, Operačný systém Android – 6hodín/týždeň, Anglický jazyk – 5hodín/týždeň.
 • Druhý ročník bude zameraný aj na teóriu, ale predmety už budú vyučované formou seminárnych prác, výstupy budete odovzdávať v angličtine.
 • Teoretické vyučovanie v škole trvá 6 mesiacov od 1.3. začína súvislá prax v IT firme GlobalLogic.
 • Počas praxe v spoločnosti GlobalLogic a budete si môcť v praxi vyskúšať prácu na skutočných softvérových projektoch pre skutočných zákazníkov.
 • Využijete všetko, čo ste sa doteraz naučili na teoretickom vyučovaní.
 • Uvidíte, ako funguje veľký zmiešaný tím expertov.
 • Zistíte, funguje testing, ako programovať mobilné aplikácie v systéme Android, a ako fungujú databázové systémy.

3. ročník

100% prax

 • 3. ročník zdokonalí Vašu schopnosť programovať a hlbšie vniknete do problematiky práce v reálnom živote IT firmy.
 • Dostanete možnosť podieľať sa na vývoji úplne nových produktov a technológií.
 • Zároveň sa definitívne rozhodnete, ako sa budete profilovať a v akom tíme začnete svoje nové zamestnanie v GlobalLogic.
 • Zistíte rozdiely medzi najpoužívanejšími programovacími jazykmi a štúdium podporí Vašu profiláciu na niektorý z nich.
 • Všetky svoje výstupy budete objasňovať svojim kolegom a tak sa pripravovať na Vaše budúce zamestnanie.

Súkromná stredná odborná škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR a následne  vystavením  zriaďovacej listiny. Zriaďovateľom školy je súkromná osoba - RNDr. Dušan Bosák, ktorý je zriaďovateľom súkromného gymnázia na Dneperskej ulici v Košiciach, ktoré funguje už 20 rokov. Škola bola zapísaná do siete škôl a školských zariadení 1.9.2012. Kód a názov študijného odboru: 2563 Q - Počítačové systémy. Škola poskytuje pomaturitnú formu štúdia určenú pre absolventov stredných škôl. Dĺžka štúdia je tri roky a forma štúdia denná. Stupeň získaného vzdelania: Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B ukončené absolventskou skúškou.

foto školy
foto školy

Spoločnosť GlobalLogic patrí k lídrom v oblasti softvérového výskumu a vývoja, správy systémov a poskytuje služby týkajúce sa inovácií produktového inžinierstva, "content" manažmentu prostredníctvom svojich vývojových a dizajnových centier v rámci Spojených štátov amerických, Spojeného kráľovstva, Argentíny, Slovenska, Ukrajiny, Izraelu, Indie a Číny. Zo svojej centrály v spojených štátoch riadi spoločnosť dizajnové a inžinierske centrá po celom svete. Ročne dodáva viac než 1 500 projektov, pričom ročný obrat firmy dosahuje približne 250 mil. USD.

Firma GlobalLogic Slovakia v Košiciach spolupracuje s viacerými medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sú špičkou v svojej oblasti. Väčšina z nich sídli v USA, hlavne v Silicon Valley. Košický tím sa nepodieľa len na programovaní a testovaní SW produktov, ale do veľkej miery prispieva už v prvotných fázach projektu - „kreslí“ dizajn produktov, robí výskum, navrhuje architektúru riešení, vyberá technológie, pripravuje prototypy a pod. Vývoj softvéru pre medicínske zariadenia, ktoré zachraňujú ľudské životy, zastáva významné miesto v portfóliu firmy. Atraktívne sú taktiež projekty, ktoré zvyšujú pohodlie ľudí. Medzi ne patrí projekt televízie budúcnosti, kde si používatelia môžu vytvárať vlastné televízne a filmové kanály a pozerať ich na rôznych aj mobilných zariadeniach. Jeden z rozsiahlejších projektov má ušľachtilé poslanie, a to uľahčiť komunikáciu medzi staršími ľuďmi či starých rodičov so svojimi blízkymi. GlobalLogic tím vyvíja mobilnú aplikáciu pre tablety, ktorá  na rozdiel od bežne používaných a známych komunikačných programov, prvýkrát predstavuje a integruje viacero nových funkcionalít typu zdieľania obrazoviek, obrázkov, nahrávania videohovorov, hrania hier a čítanie digitálnych kníh do jednej veľkej a ľahko ovládateľnej aplikácie.

Uchádzač musí mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, zaslať poštou alebo mailom prihlášku na štúdium, dodať lekárske potvrdenie o spôsobilosti študenta pre štúdium na tlačive prihlášky alebo zvlášť do 10 dní od nástupu na školu a informovaný súhlas SSOŠ so spracovaním údajom po prijatí na strednú školu. Ďalej uchádzač o štúdium by mal vedieť dokázať navrhnúť algoritmy na riešenie jednoduchších problémov. Musí vedieť ovládať počítač, poznať kancelárske balíky, vedieť pracovať s anglickým textom. Výhodou je znalosť vývojových diagramov, výrazovej logiky, či algoritmizácie.

Prihlasovanie sa na štúdium od septembra 2020 bude spustené v priebehu mesiaca február 2020. Prihlasovací formulár bude zverejnený na stránke.

Výuka bude prebiehať v špecializovaných učebniach odbornej školy. Učebňa je pripravená tak, aby každý žiak pracoval samostatnej na PC. Trieda je vybavená interaktívnou tabuľou a dataprojektorom.

Uvedomujeme si dôležitosť znalostí, rovnako nemenej dôležité je vedieť znalosti aj odovzdať. Predmety budú garantované existujúcimi učiteľmi na škole a školiteľmi priamo z IT spoločnosti , ktorí zabezpečia plynulý prechod od teoretického vyučovania k súvislej odbornej praxi.

Študijný program je vypracovaný v súlade so štandardami Ministerstvom školstva. Obsah vzdelávania vychádza z potrieb IT firmy na pozíciu „programátor – vývojar“. Základom bude zvládnuť programovacie techniky, algoritmizáciu, objektové programovanie, webaplikácie, testing.

Veľký dôraz sa bude klásť na objektovo orientované programovanie. Hlavne Java a C++ / C#, ale aj webové technológie. Počas riešenia úloh a zadaní sa však študenti dostanú šancu zoznámiť aj s ďalšími, ako napr Android.

Študenti budú vedení k tomu, aby si osvojili prácu aj v anglickom jazyku. Máme veľa príkladov z praxe, že sa to dá zvládnuť.

Študijné programy sú prispôsobené potrebám praxe. Mimokošickí študenti dostanú finančný príspevok na ubytovanie. Študenti ďalej majú možnosť dostávať sociálne štipendium od MŠ SR až vo výške 45Eur/mesiac. Budeme sa snažiť podporovať študentov, aby sa už počas praxe v druhom vedeli zaradiť do projektov a byť platnými členmi tímov. Podľa ich schopností im budú ponúknuté pozície na čiastočný, alebo plný úväzok.

Štúdium je zadarmo a nevyžaduje žiadne poplatky školného.

Prijímacie pohovory sa uskutočnia dňa v júni 2020. Presný termín a miesto budú neskôr zverejnené. Záujemcovia tieto informácie obdržia aj elektronickou poštou. Prihlásiť sa na štúdium je potrebné do 31.5.2020.

Prajeme veľa šťastia a tešíme sa na stretnutie!

Do tejto iniciatívy ideme s úmyslom ponúknuť možnosť pripraviť sa uchádzačom na prax. Študentom dokonca vieme ponúknuť aj pracovnú zmluvu ešte počas štúdia, ale nebudeme nikoho viazať. Veríme, že to, čo študenti uvidia počas praxe, im dá dôvod si to myslieť. Ak však pôjdu iným smerom, nebudeme im v tom brániť.

Adresy
GlobalLogic
Štúrova 27
040 01 Košice

Súkromná stredná odborná škola
Dneperská 1
040 12 Košice - Nad Jazerom

Hotline
GlobalLogic
E-mail: info@akademiasovy.sk

Súkromná stredná odborná škola
Telefón: +421 905 654 490